Exodusfusie in de regio: ZUID-HOLLAND WEST


Het jaar 2014 begint goed! De twee stichtingen Exodus Leiden en Exodus Den Haag gaan in elkaar op, maar behouden ieder hun eigen identiteit, zoals dat nu ook het geval is. Alle activiteiten met betrekking tot opvang en begeleiding van ex-gedetineerden vinden voortaan dus onverminderd plaats, onder de gemeenschappelijke nieuwe naam:

Stichting Exodus Zuid-Holland West

Deze stichting heeft één Raad van Toezicht, waarin de voormalige bestuursleden van beide lokale stichtingen mee zijn overgegaan. De algemene leiding is in handen van directeur- bestuurder Ed Deij. De fusie heeft als groot pluspunt dat er financieel en administratief efficiënter gewerkt kan worden.

Voor deze nauwere samenwerking was nog een andere aanleiding. Per 1 januari 2014 zal de met het Ministerie van Veiligheid en Justitie bestaande subsidieverlening (aan alle Exodushuizen) worden beëindigd en dient voortaan zorg te worden ingekocht bij de dienst Forensiche Zorg van het ministerie. Door deze samenwerking in de regio zal Exodus nog beter in staat zijn om de begeleiding aan de (ex-)gedetineerden vorm te geven.

Aan deze fusie is bijna twee jaar van voorbereiding voorafgegaan. In 2012 startten Pim van Doorn (Exodus Leiden) en Ed Deij (Exodus Den Haag) met de eerste contouren. Daarna ging het snel. Ed Deij : “Ons uitgangspunt daarbij was en blijft: de bewoner staat centraal en vooruitlopend op de nieuwe tijden zorgen we ervoor dat, met minder kosten en door nauwere samenwerking, een grotere synergie wordt bereikt. We staan in de startblokken om in Zuid-Holland onze activiteiten voor de bewoners verder uit te breiden.

Deij vervolgt: “Voor de gemeenten, verwijzers en ketenpartners in deze regio is Exodus Zuid-Holland West een aantrekkelijke speler en zien wij, naast onze intramurale dienstverlening, met name groeimogelijkheden rond de ambulante nazorg. Ook willen we investeren in een betere aansluiting van zorg en begeleiding in de zorgketen, waardoor er steeds minder ex-gedetineerden tussen wal en schip raken. Daarin zullen wij ons komende jaren gaan manifesteren,” aldus een enthousiaste Deij.

Pim van Doorn: “In de afgelopen maanden is er onder andere met de beide besturen en de medewerkers veel overleg geweest. Omdat de plannen al in een vroegtijdig stadium concreet werden, is men zowel in Den Haag als in Leiden geleidelijk aan het idee van de fusie gewend én enthousiast geraakt. In de komende maanden zal dit proces van samenvoeging nog nader vorm worden gegeven en zullen alle puzzelstukjes verder in elkaar gepast worden”.

Ed Deij : “In het afgelopen jaar is er, ter voorbereiding van die fusie, veel werk verzet. Dat heeft er o.a. toe geleid dat beide huizen nu IS0-gecertificeerd zijn, in het bezit zijn van een zgn. WTZI-erkenning én er een imposant productenhandboek gerealiseerd is. Onlangs zijn de statuten op de nieuwe situatie aangepast en is de fusie daarmee een feit. Met ingang van 2014 zal Exodus Zuid-Holland West met nieuw elan en boordevol ambities de doelgroep ex-gedetineerden in Zuid-Holland verder opvangen, begeleiden en laten participeren. De blik is op de toekomst gericht”.