Gezocht: nieuw lid voor onze Raad van Toezicht


Exodus investeert in sterkere mensen voor een betere wereld. Exodus is trots op haar deelnemers: gedetineerden, ex-gedetineerden en kwetsbare jongvolwassenen. Hun ontwikkeling staat centraal in elke stap die wij zetten. Zo dragen we bij aan een inclusieve samenleving waarin de deelnemers welkom zijn.

Missie

Exodus staat voor een veilige samenleving waarin mensen een zinvol bestaan kunnen opbouwen en nieuwe kansen kunnen creëren. Exodus biedt perspectief!

Visie

Wij geloven in de kracht van een zorgzame samenleving. Daar dragen wij aan bij door te:

 • Werken in de context van forensische zorg op het snijvlak van criminaliteit en samenleving
 • Geloven in het herstel van mensen en perspectief op een zinvol leven
 • Kijken naar en te begeleiden in de complexiteit van het herstel van zowel daders als slachtoffers
 • Geloven dat mensen mens zijn in verbinding met anderen door het opbouwen en onderhouden van een krachtig netwerk.
 • Investeren in het versterken van mensen en een veiliger maatschappij.
 • Informeren en kennis te delen met als doel om de samenleving deelgenoot te maken van onze missie.

Wij doen dit samen met anderen!

Exodus Zuid-Holland zoekt een nieuw lid voor onze Raad van Toezicht.

Exodus Zuid-Holland is lid van de landelijke Vereniging Samenwerkingsverband Exodus Nederland (SEN). SEN is een maatschappelijke organisatie, geïnspireerd door christelijke waarden. De verbinding van bezieling en professionaliteit is essentieel voor de begeleiding van de doelgroep naar een zinvol bestaan. Vereniging Samenwerkingsverband Exodus Nederland is gevormd door de vijf regio leden en heeft een landelijk verenigingsbureau. Zowel binnen de regio’s als binnen de Vereniging worden de regels van good governance toegepast. Toezicht en bestuur functioneren onafhankelijk op basis van externe (inkoop-)eisen en personen worden benoemd op basis van Exodus-breed profiel.

Wat gaat u doen?

De verantwoordelijkheid en bevoegdheid van de Raad van Toezicht is vastgelegd in de statuten van de stichting.
In essentie:

 • Benoeming directeur-bestuurder.
 • Toezicht houden op bestuur; in het bijzonder op de financiële aspecten
 • Toezicht houden op algemeen belang van de stichting en de vereniging SEN.
 • Bestuur met raad ter zijde staan.

Portefeuille

Binnen uw werkzaamheden als lid van de Raad van Toezicht heeft u de portefeuille ‘identiteit’. U houdt toezicht op de borging en ontwikkeling van de thema’s binnen deze portefeuille:

 • ‘Het unieke eigene van de organisatie, dat wat de organisatie kenmerkt en onderscheidt van andere organisaties’.
 • De verbinding tussen dat unieke en de grondslag van de organisatie.
 • Het gemeenschappelijk ervaren beeld dat men van de organisatie heeft.
 • De gedeelde waarden die een zekere ‘duurzaamheid’ hebben.

Wat wij verwachten van u als toezichthouder:

 • Verbinding met kernwaarden en doelstelling van Exodus en deze kunnen uitdragen in woord en gedrag;
 • Kunnen acteren in waarden gedreven organisatie met diversiteit aan leden, kerkelijke achterban en ketenpartners;
 • Algemene bestuurlijke kwaliteiten en bestuurlijke ervaring met organisatieontwikkeling;
 • Balans tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • Het vermogen en de attitude om de directeur-bestuurder/het bestuur met raad terzijde te staan;
 • Het vermogen om het beleid van Exodus en het functioneren van de directeur-bestuurder/het bestuur te toetsen;
 • Het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen;
 • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • Inzicht in de maatschappelijke context, die eisen stelt aan complexe parallelle processen waaronder doelgroepgerichtheid, transitie organisatie naar toekomst waarin effectiviteit en continuïteit hoog op de agenda staan;
 • Vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de directeur-bestuurder/het bestuur voorgelegde aangelegenheden;
 • Voldoende beschikbaarheid;
 • Het vermogen om te reflecteren op eigen functioneren en op basis daarvan te leren.

Profiel

Verbindend, open, empathisch, stressbestendig, integer, onafhankelijk.

Geïnteresseerd?
Herkent u zichzelf of iemand in uw nabije omgeving in bovenstaand profiel en raakt u geïnspireerd door de functieomschrijving, neem dan contact met ons op.

Procedure & contactinformatie
Informatie over de functie-inhoud wordt verstrekt door Lara van der Well, directeur-bestuurder Exodus Zuid-Holland / 06 – 173 05 343

Reacties ontvangen wij graag vóór 8 juli
aan Lara van der Well

De gesprekken zullen plaatsvinden medio juli en begin september (in verband met de zomervakantie).

Voor meer informatie, verwijzen wij naar onze website: www.exodus.nl

Exodus handhaaft een beleid van gelijke kansen. We vinden diversiteit belangrijk en zetten ons volledig in om een plek te zijn waar iedereen zich thuis voelt, ongeacht afkomst, huidskleur of overtuiging.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature, wordt niet op prijs gesteld.