Missie & Visie


Missie:

Exodus gelooft in verbetering van de situatie van mensen met een verleden waarin criminaliteit een rol heeft gespeeld. Dat is alleen mogelijk als zij:

  • als persoon worden aangesproken op de betekenis van hun leven
  • zicht krijgen op de zin van hun bestaan
  • zicht krijgen op hun verantwoordelijkheden, zowel tegenover hun eigen leven als dat van anderen

 

Ex-gedetineerden en bijna ex-gedetineerden krijgen van Exodus persoonlijke begeleiding, gericht op een integrale en professionele aanpak van hun problemen. Een vorm van begeleiding is de mogelijkheid van het doorlopen van een integraal en professioneel begeleidingsprogramma met huisvesting. Doel: zelfstandig wonen, betaald werken en aangaan van (intieme) relaties.

De inzet van vrijwilligers is in al het Exoduswerk van groot belang. Door het werk van Exodus wordt een normaal leven zonder criminaliteit mogelijk en neemt de veiligheid en onderlinge betrokkenheid in de maatschappij toe. Exodus werkt hier ook aan door maatschappelijk draagvlak te creëren voor de terugkeer van ex-gedetineerden in de samenleving.

 

Visie:

  • Exodus wil vanuit een Christelijke identiteit kansen bieden aan mensen die de criminaliteit achter zich willen laten en aan een nieuwe toekomst willen werken
  • Exodus wil bijdragen aan het verlagen van de recidive en het terugdringen van de criminaliteit
  • Exodus wil een schakel zijn in de keten van maatschappelijke organisaties en groepen vrijwilligers die ieder vanuit hun eigen invalshoek een bijdrage leveren aan de veiligheid in de samenleving
  • Exodus zoekt samenwerking met vergelijkbare organisaties en groepen vrijwilligers om via uitwisseling van kennis en ervaring haar werk meer kracht te geven en de efficiëntie te vergroten
  • Exodus wil op een open en transparante wijze inzicht in haar resultaten, werkwijze en besteding van middelen geven
  • Exodus wil een inspirerende werkomgeving zijn, gekenmerkt door een open en informeel karakter, met gemotiveerde en betrokken werknemers