Resultaten


Exodus werkt. Dat blijkt uit diverse onderzoeken die de afgelopen jaren zijn uitgevoerd door de Universiteit Leiden, het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum van het Ministerie van Justitie (WODC) en Novius Adviesgroep. Exodus draagt volgens al deze onderzoeken aanzienlijk bij aan recidiveverlaging onder haar oud-bewoners en aan kostenbesparingen voor de maatschappij.

Recidiveverlaging (landelijk)
Professor Moerings (hoogleraar penologie aan de Universiteit Leiden) concludeerde in 2006 in zijn evaluatieonderzoek naar Exodus (Moerings, 2006) al dat ‘Exodus [….] een belangrijke rol [speelt] bij het terugdringen van recidive’.  In 2010 werd deze conclusie opnieuw bevestigd in een uitgebreid vervolgonderzoek naar de effectiviteit van Exodus en andere 24-uurs nazorgorganisaties (Van Wingerden et al., 2010). Oud-bewoners van Exodus recidiveren in de twee jaar na het verlaten van Exodus bijna 10% minder dan ex-gedetineerden die het zonder dergelijke nazorg hebben moeten doen.  De resultaten worden beter naarmate bewoners langer bij Exodus verblijven en dus het begeleidingsprogramma vollediger doorlopen. Bij bewoners die het programma hebben afgemaakt is sprake van 27,5% minder terugval in criminaliteit in twee jaar ten opzichte van de algemene recidive.


Recidiveverlaging (lokaal)

De bovengenoemde onderzoeken werden uitgevoerd door de Universiteit Leiden en het WODC en richtten zich op een landelijk niveau, waarbij de resultaten van alle Exodushuizen samen zijn genomen. Ook onderzoek naar de recidive effecten op lokaal niveau, in 2006 en 2010 uitgevoerd voor twee individuele Exodushuizen (t.w. Amsterdam en Utrecht), bevestigt het recidiveverlagende effect van Exodus (Schravensande&Boers, 2009) (Boers, 2006).  Om rekening te houden met onvolledigheid in de beschikbare data, is in deze onderzoeken gewerkt met zowel een geschoond als een positief scenario. In het geschoonde scenario werd de recidivekans in Amsterdam en Utrecht verlaagd met 32 respectievelijk 19 procent. In het positieve scenario ging het zelfs om 40 respectievelijk 24 procent recidiceverlaging.

Maatschappelijk rendement
Het zal niet verbazen dat deze aantoonbare recidiveverlaging gepaard gaat met grote maatschappelijke kostenbesparingen. Bij de becijfering hiervan die is uitgevoerd voor Utrecht en Amsterdam (Schravenzande&Boers, 2009) (Boers, 2006) is ook weer rekening gehouden met verschillende scenario’s. Voor Exodus Utrecht bleek dat over een periode van 5 jaar sprake was van een positief saldo van EUR 745.000 Euro in het meest conservatieve scenario, oplopend tot 3.360.000 Euro in het meest positieve scenario. Voor Exodus Amsterdam was, gemeten over een periode van 3 jaar, in het meest conservatieve scenario sprake van een positief saldo van 3.599.519 euro, oplopend tot 7.800.000 euro in het meest positieve scenario.  Dit komt neer op een jaarlijks rendement van minimaal 6% tot maximaal 146%.

Bronnen:

  • Wingerden, S.G.C., et al. (2010) Recidive en Nazorg. Onderzoek onder Oud-Bewoners van Exodus, DOOR, Moria & Ontmoeting. (Meijers reeks, 181). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers <<bestel>>
  • Moerings, L.M. & Wingerden, S.G.C., van & Vijfhuize, P.J. (2006) Exodus, op de goede weg? Eindrapportage van het evaluatieonderzoek naar Exodus. (Onderzoekschool Maatschappelijke Veiligheid, 17). Den Haag: Boom Juridische uitgevers. <<bestel>> <<download samenvatting in pdf>>
  • M. Schravesande en A. Boers (2009) ‘Maatschappelijke effecten Stichting Exodus Utrecht’. Rapport van Novius Adviesgroep. <<download pdf>>
  • A. Boers (2006) ‘Effecten en besparingen op maatschappelijke kosten Stichting Exodus Amsterdam’ Rapport van Novius Adviesgroep <<download pdf>>