Resultaat Restart methodiek: verdubbeling positieve trajecten ‘jovo’s’


Het in 2010 gestarte project om Jongvolwassenen binnen het Exodusprogramma beter te begeleiden, is begin 2015 met succes afgerond. Meer achtergrondinformatie over het project en het Restart handboek zijn te vinden op de Restart website.

Doel van Restart

De aanleiding voor het ontwikkelen van een speciaal begeleidingstraject voor jongvolwassenen, was het grote verschil dat Exodus in de jaren daarvoor had waargenomen in de uitstroomresultaten onder Exodusbewoners in de leeftijdscategorie 18-25 t.o.v. de leeftijdscategorie 25+. Een veel te groot percentage jongvolwassenen verliet het Exodus begeleidingsprogramma te snel en/of zonder de van te voren gestelde persoonlijke en algemene doelen te behalen. Dankzij de intensievere Restart-aanpak verdriedubbelde het aantal jongvolwassenen dat een Exodustraject succesvol afrondde in de deelnemende huizen. Het doel van Restart was en is om jongvolwassenen met een detentieverleden een betere “herstart” te bieden, dat wil zeggen een intensief begeleid resocialisatieproces dat bijdraagt aan de benodigde materiële en psychische randvoorwaarden voor een toekomst zonder criminaliteit.

De Restartbegeleiding is intensiever, met meer structuur, controle en contactmomenten met de begeleiding. Ook is er extra nadruk op het geven van frequente positieve feedback en op het betrekken van het sociale netwerk bij het Exodustraject

Enkele resultaten:
• 39 jongvolwassen cliënten hebben gedurende de projectperiode van bijna 2 jaar korter of langere tijd de intensieve begeleiding gekregen. Van hen is 33% positief uitgestroomd, een aanzienlijke stijging t.o.v. 2012 toen dit percentage nog onder de 10% lag
• De intensievere begeleiding kenmerkte zich m.n. door: 2 uur extra begeleiding t.o.v. de oudere cliënten, frequentere contactmomenten, extra trainingen en leerzame en leuke uitstapjes (die vaak door de jong-volwassenen zelf georganiseerd werden).
• De Restart methodiek is, met hulp van externe adviseurs, door de projectgroep en de begeleiders van Exodus ontwikkeld. Deelnemende jong-volwassenen hebben zelf ook inbreng geleverd, bijvoorbeeld door bijeenkomsten en interviews
• Deze methodiek is beschreven in het Restart-handboek. Hierin staan o.a. diverse instrumenten die we hebben ontwikkeld beschreven: het ecogram, de checklist vaardigheden en het profieldocument.

Enkele geleerde lessen, bevestigingen en uitdagingen:
• De problemen waar deze jongvolwassenen cliënten mee worstelen zijn aanzienlijk, zij moeten heel hard werken om stap voor stap vooruitgang te boeken
• Het loont om meer tijd en aandacht specifiek te investeren in jongvolwassenen
• Bewust methodisch werken is behulpzaam, de uitdaging is hoe dit vast te houden in tijden van krapte
• Meetbaar en kwantificeerbaar maken van resultaten blijkt, zoals we al wel vaker hebben geconstateerd, moeilijker dan gewenst.
• Het begeleiden van deze groep vraag veel creativiteit, incasseringsvermogen en humor.
• Voor jongeren van diverse etnische afkomst gelden andere, cultureel specifieke, risico- en beschermende factoren voor delinquentie

Vervolg:
Het is vooralsnog niet gelukt de benodigde extra financiering voor de intensievere Restart-aanpak te vinden. Desondanks willen we zoveel mogelijk behouden wat we hebben bereikt en blijven we zoeken naar mogelijkheden om de Restart-methodiek te kunnen blijven aanbieden aan jong-volwassen ex-gedetineerden.